Director

Cynthia Chou

China Studies 

Shuang Chen 
South Coblin
May Guo 
Amy Huang 
Chuanren Ke 
Dongwang Liu 
Yuan Lu 
Elise Pizzi 
Morten Schlütter
Helen Shen 
Liying Sun 
Min Tian
Newell Ann Van Auken 
Yi Wang 
Huiqiang Zheng 
Haifeng Zheng 

Japanese Studies 

Nicholas Cladis 
Tsuyoshi Harada 
Kendall Heitzman 
Noriko Higashitani 
Yumiko Nishi 
Nana Onish 
Scott Schnell 
Yuki Shimizu 
Kendra Strand 
David Tucker
Stephen Vlastos

Korean Studies 

Dobin Choi 
Hyaeweol Choi 
Jiyeon Kang 
Jae-On Kim
Alyssa Park 
Joung-A Park 
Sang-Seok Yoon

Southeast Asia

Sokhieng Au
Russell Ciochon
Cynthia Chou 
Scott F. McNabb
Doris Witt